logo     
    


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji


Media Katolickie

 » Niedziela Nr08 (22.02.2015)Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
04.03.2015 20:29

statystyka
    
Rachanie 
parafia p.w.
 Przemienienia Paskiego Partyzantw 71 A, 22-640 Rachanie
   Tel.  84 663 23 03
 
 

Odpust: 6 sierpnia
Liczba mieszkacw: 2300


Proboszcz: Ks. Gabriel Cisek

Wikariusze: 
 • Ks. Krzysztof Grniak
 •        
  Do parafi nale miejscowosci: Falkw, Jzefwka, Pawwka, Rachanie, Tymin, Werechanie

  Kocioy filialne: Pawwka, Werechanie

  Historia Parafii: 

  Rachanie - dawne miasteczko w ziemi beskiej siga bardzo odlegych czasw, pocztku XV wieku. Byo pooone na szlaku prowadzcym z Rusi w kierunku Maopolski. Powstanie tej parafii trzeba czy z lokacj miasteczka Rachanie, dokonan przez Ziemowita IV ksicia mazowieckiego i beskiego lub Kazimierza II ksicia beskiego okoo roku 1424. W 1436 r. Kazimierz II nadaje miasto Mikoajowi Lachowi z Brzewina. Przywilej na targi i jarmarki nadany w r. 1509 przez Zygmunta I, na prob Trajana Rachaskiego, chorego beskiego. Z czasem wasno Cetnerw, w 2. po. w. XVII Czarnkowskich, potem Rostkowskich, z kocem w. XVIII Reczyckich, nastpnie Fredrw, a ok. r. 1888 Starzyskiej. Najpowaniejszy rozrost miasta nastpi w 1. po. w. XVII, jednak zawsze stanowio lokalny orodek handlowy i komunikacyjny. Prawa miejskie utracio w czasie drugiego zaboru w r. 1795. Pooone na lewym brzegu rzeki Rachanki. Niegdy orodkiem miasta by zbliony do kwadratu rynek, obecnie w trakcie odnowy, z ktrego naroy wychodziy ulice: z trzech po jednej i z czwartego dwie. Na zachd od rynku koci parafialny, dalej pozostaoci zamku. Wg wizytacji z 1717 r. istniaa tu drewniana cerkiew unicka, przed r. 1764 nowo wybudowana; w tyme roku wzmiankowana kaplica w paacu (budynek ten przetrwa do dnia dzisiejszego i jest uytkowany przez GS).

  Parafia rzymskokatolicka w Rachaniach zostaa erygowana przed r. 1435. Pewna wiadomo o istnieniu parafii pochodzi z 1435 r., kiedy to w dokumencie erekcyjnym kocioa w abuniach z dat 09.09.1435 r. wystpuje Marcin ?recctor ecclesiae in Rachanie?. W okresie przynalenoci do diecezji chemskiej wchodzia w skad dekanatu grabowieckiego, w w. XIX naleaa do tyszowieckiego, od r. 1874 jest w tomaszowskim (obecnie pnocnym). Granice parafii byy bardziej rozlege od dzisiejszych: w naszym ju wieku dwie wsie odpady na rzecz nowej parafii w Tarnawatce (r. 1925), a w r. 1973 wydzielono samodzieln placwk w Grodysawicach, zamienion w r: 1982 na parafi.

  Kolatorowie kocioa wyposayli parafi w ziemi orn, ki, ogrody i wolny wyrb drzewa. Przy parafii istnia, od r. 1747, szpital dla 7 ubogich. Jeszcze w w. XIX suy on jako przytuek. Natomiast funkcjonowanie szkoy parafialnej, pomimo istnienia jej aktu fundacyjnego, jest wtpliwe.

  W yciu religijnym parafii pewn rol odegray rnego rodzaju stowarzyszenia, m.in. od r. 1752 istniao bractwo racowe, a w obecnym wieku - tercjarstwo. Natomiast o istnieniu maej biblioteki moemy wnioskowa jedynie z zachowanych kilku ksiek. W latach 1749-1777 parafi obsugiwali ksia komunici (bartoszkowie). Parafia w cigu swojego dugiego istnienia przeya kilka okresw cikich. Naley wymieni tu I i II wojn wiatow. W sposb smutny zapisaa si w pamici II wojna wiatowa: aresztowania, egzekucje i akcja wysiedlecza ludnoci polskiej.

  Do r. 1875 na tutejszym terenie byli rwnie grekokatolicy. Posiadali oni m.in. koci w Rachaniach i w Grodysawicach. Po kasacie unii zamieniono je na cerkwie prawosawne. Po ukazie carskim z r. 1905 spora grupa dawnych unitw powrcia do Kocioa katolickiego. Na terenie parafii od duszego czasu rozwija si kult w. Walentego, jak rwnie Marki Boej Racowej. wiadectwem tego drugiego kultu s zachowane wota. Obecnie uytkowany cmentarz grzebalny istnieje zapewne od pocztku w. XIX (dawniej ciaa zmarych grzebano przy kociele).

  Pierwszy koci rzymskokatolicki wzmiankowany jest ju w 1435 r. Kolejny koci drewniany posiada wezwanie w. Anny; trzeci, rwnie drewniany pw. w. Trjcy, z murowan kaplic, wzniesiony w latach: 1695-1701 staraniem Michaa Czarnkowskiego, a przy nim postawiono kaplic murowan pw. w. Anny (w kaplicy tej by obraz w. Anny, ktry zachowa si do dzisiaj); czwarty take drewniany, na nowym miejscu, wzniesiony w r. 1744 z fundacji Anny z Beeckich Rostkowskiej, starociny wizneskiej i tyszowieckiej, (koci ten zosta przeniesiony w r. 1787 do Grodysawic i zamieniony na cerkiew unick).

  Budowa obecnego kocioa rozpocza si w r. 1769, z fundacji Anny z Beeckich i Adama Rostkowskich, ukoczona za zostaa w r. 1797 staraniem Katarzyny Adrianny z Krasickich Rzeczyckiej. Koci konsekrowany by 6 VIII 1798 r. przez bpa Antoniego Goaszewskiego. W r. 1841 dobudowano wieyczk na sygnaturk, by remontowany m.in. w r. 1853, 1871, 1906 (odnowienie z zewntrz). Odnawiany w latach: 1912-3. Zamieniony w r. 1943 przez Niemcw na magazyn zboowy. W latach 1952-1956 gruntownie remontowany, odnowiono ogrodzenie cmentarza przykocielnego i kaplic w murze. W r. 1973 pooono now polichromi. W latach 1974-1975 odnowiono wyposaenie kocioa.

  Pnobarokowo-klasycystyczny. Usytuowany na niewielkim wzniesieniu. Prezbiterium zwrcone na poudnie. Murowany z cegy, otynkowany. Jednonawowy, z dwuwieow fasad. Nawa trjprzsowa; prezbiterium wsze, dwuprzsowe, prostoktne, po jego bokach zakrystie, o rwnej z nim dugoci, nieco wysunite przed lico cian nawy (zachodnia dwudzielna, ksztat by moe z 1912-13r.). Pod prezbiterium krypty z grobami fundatorw. ciany wntrza z pytkimi wnkami arkadowymi, midzy ktrymi na filarach przyciennych niskie pilastry dwigajce spywy sklepie: w nawie kolebkowego z lunetami, w prezbiterium aglastego na gurtach. Tcza o uku pkolistym. Okna zamknite odcinkowo. Chr muzyczny wsparty na arkadzie zawieszonej midzy wieami, wspczesny kocioowi. W zakrystiach sklepienia kolebkowo-krzyowe. Zewntrz ciany rozczonkowane pilastrami toskaskimi na wysokich cokoach, na nawie parzystymi, dwigajcymi obiegajce wok belkowanie z tryglifowym fryzem. W elewacjach bocznych okna zamknite odcinkowo, w uszatych obramieniach z gzymsem; podobnie zwieczone obramienia arkadowych wnk w cianach wie i takie okno na osi fasady, nad portalem, w uszatym obramieniu z trjktnym przyczkiem; boczne wejcia w zachodnim przle nawy w obramieniach uszatych. Fasada trjdzielna, wzmocniona na naroach skonymi szkarpami, moe z lat: 1912-13, z czci rodkow poprzedzon pytkim portykiem (moe nieco pniejszym od podziaw cian), z dwiema parami kolumn toskaskich na wysokich cokoach, dwigajcymi trjktny, ogzymsowany szczyt z plkolist arkad przerzucon pomidzy rodkowymi kolumnami. Grne, czworoboczne kondygnacje wie oraz ujty w wolutowe spywy, trjktnie zwieczony szczyt midzy nimi, wsparte na cokole, z podziaami o nieco odmiennym charakterze ni ciany korpusu: wydzielony kordonowym gzymsem cok z pycinami w szerokich ramach, wiee i szczyt ujte pilastrami z belkowaniem; arkadowe otwory dzwonowe w szerokich opaskach z kluczami, w szczycie taka pycina w profilowanym obramieniu. Nad wschodni cian prezbiterium analogiczny szczyt bez pyciny. Obie zakrystie o naronikach zaokrglonych i cianach z uproszczonymi pilastrami, midzy ktrymi prostoktne okna w uszatych obramieniach; ciany zwieczone murem attykowym z prostoktnymi wnkami. Dachy dwuspadowe, nad zakrystiami pogrone: hemy wie zapewne z lat: 1812-13, czworoboczne, doem wielokrotnie amane, z piramidalnymi zwieczeniami; nad naw szecioboczna, smuka wieyczka na sygnaturk, z latarni, o charakterze pnobarokowym; dachy, hem, wieyczka kryte blach.

  Wyposaenie wntrza (otarz gwny, dwa boczne, ambona) pnobarokowe z ornamentem regencyjnym z ok. po. w. XVIII (w wizytacji 1754 wzmiankowane jako nowe). Otarz gwny architektoniczny, trjdzielny ze zwieczeniem (i niegdy bramkami), w polach bocznych rzeby w. Dominika i Franciszka; w polu gwnym obraz Matki Boej Racowej z Dziecitkiem, w typie obrazu z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, z 2. po. w. XVII (niegdy w metalowej sukience rokokowej po po. w. XVIII), w ozdobnej regencyjno-rokokowej ramie, dar bp. Goaszewskiego - konsekratora kocioa; na zasuwie obraz Przemienienia Paskiego, zapewne koniec w. XIX, z sabo czyteln sygnatur (Mirecki) i zatart dat; w zwieczeniu rzeba Boga Ojca wrd obokw i uskrzydlonych gwek aniokw, po bokach cztery rzeby aniokw; tabernakulum zapewne wspczesne otarzowi, nakryte kopuk z dwoma rzebionymi aniokami, drzwiczki metalowe wzorowane na poprzednich. Dwa otarze boczne, analogiczne, architektoniczne, jednoosiowe ze zwieczeniami, po bokach ktrych rzeby aniokw; w otarzu prawym obraz w. Mikoaja bpa z w. XVIII; aurowe konsolki o charakterze rokokowym nowsze. Ambona z paskorzebami czterech ewangelistw, moe z 1912-13 r., na korpusie, naoonymi na ornament regencyjny, zwieczona wolutowym baldachimem. Chrzcielnica pnobarokowa z 2. w. w. XVIII, w ksztacie kielicha, odnowiona. Dwie pary awek w ksztacie odzi z w. XVIII. Prospekt organowy zapewne nowszy, dekorowany elementami rokokowymi z 2. po. w. XVIII. Fotel i dwa taborety pnobarokowe zapewne z ok. po. w. XVIII. Dwa feretrony o charakterze pnobarokowym, z przeomu w. XIX/XX, a w nich obrazy: Matka Boska Racowa i Dziecitko Jezus, zapewne z pierwszej po. w. XIX, malowane na desce, oraz w drugim Przemienienie Paskie i w. Wojciech z w. XIX, malowane na blasze. Sze obrazw z w. XVIII: w. Agata, Alojzy, Katarzyna Aleksandryjska, Mikoaj bp, Tekla i Mczestwo w. Jana Nepomucena w poczeniu z adoracj obrazu tego witego. Portrety: Katarzyny Adrianny z Krasickich Rzeczyckiej - wspfundatorki kocioa, malowany zapewne ok. 1800 r., Antoniego Goaszewskiego bpa przemyskiego (zm. 1824). Rzeby: grupa Ukrzyowania, prymitywna, moe z w XVIII, krucyfiks barokowy zapewne z w. XVIII, w. Piotr i w. Pawe rokokowe po po. w. XVIII (niegdy w otarzu gwnym). Epitafia: Kaspra z Komorowa Komorowskiego (zm. 1603) i jego ony Doroty z Tyszowskich (zm. 1595), ufundowane 1637 przez Jana Komorowskiego, starost i sdziego generalnego zamku krakowskiego, z herbami Korczak i literami NK DK oraz Staryko i literami DT RK, z szarego marmuru, Antoniego Mokrowskiego, proboszcza rachaskiego, ufundowane w r. 1813 przez Kossowsk, kamienne (na zewntrz kocioa), Michaa Jdrzejewicza (zm. 1832 r.), marmurowe (na zewntrz kocioa); Marii z Rzeczyckich Fredrowej (ztn. 1855r.), z czarnego marmuru. Monstrancja pnobarokowa z 2. po. w. XVIII, promienista, z plakietk z przedstawieniem Trjcy w. Trzy kielichy o charakterze barokowym: dwa z w. XVIII, jeden z w. XIX, gadkie, na stopie jednego z nich zatarty napis. Relikwiarze: pnobarokowy z w. XVIII, kartuszowy, zwieczony koron, z monogramem Marii na odwrociu, rokokowy z 2. po. w. XVIII. Dwie pateny z w. XVIII. Krzy otarzowy z przeomu w. XVIII-XIX, drewniany, obity blach posrebrzan, z postaci Chrystusa Ukrzyowanego. Dwa lichtarzyki z przeomu w. XVIII-XIX, mosine. Dwa ornaty z tkanin w. XVIII, z nich jeden z kolumn, drugi z bokami z pasw polskich. Kapa z tkaniny rokokowej z 2. po. w. XVIII z pasem z tkaniny pnobarokowej 1. po. w. XVIII. Sygnaturka z 1736 r. (uszkodzona).

  Na p1ebanii: paskorzeba w. Anny z Joachimem, barokowa moe z pocz. w. XVIII (wzmiankowana w r. 1717), pochodzi z kaplicy przy poprzednim kociele; inwentarz kocioa z 1754 r.

  Cmentarz kocie1ny czworoboczny, otoczony ogrodzeniem o charakterze pnobarokowym, moe z lat: 1912 -13, ceglanym, otynkowanym, z podziaem ramowym, przeprutym owalnymi przeroczami, wypenionymi drewnianymi sztachetkami; na osi kocioa brama dwusupowa, opilastrowana, zwieczona kamiennymi rzebami . Stanisawa bpa i Floriana z dat 1915 r.; w naroach ogrodzenia cztery kap1iczki, usytuowane skonie, czworoboczne, zwieczone gzymsami, z dachami namiotowymi krytymi wraz z murami dachwk.

  Inne obiekty sakralne znajdujce si na terenie parafii:

  1. Koci filialny, pw. Matki Boej askawej i w. Floriana, w Werechaniach z r. 1992, usytuowany na wzgrzu, gdzie pierwotnie znosi si pounicki modrzewiowy kociek wraz z askami syncym obrazem Matki Boej. Koci powsta przy duym zaangaowaniu powiatowych Stray Poarnych oraz szczeglnie mieszkacw Werecha i Tymina.

  Odpust: I-wsza niedziela Maja (7.V: Matki Boej askawej).

  2. Koci filialny, pw. Sw. Maksymiliana Marii Kolbe, w Pawwce z r. 1987. witynia powstaa przy bardzo ofiarnym zaangaowaniu mieszkacw Pawwki.

  Odpust: I - wsza niedziela po 14. sierpnia.

  3. Kapliczka przydrona. Przy wjedzie do Racha od zachodu. Wzniesiona zapewne ok. po. w. XVIII. Murowana z cegy, otynkowana. Prostoktna, o zaokrglonych naroach. Wewntrz sklepienie kolebkowo-krzyowe. Zewntrz od frontu ujta pilastrami, ciany baczne o podziale ramowym. Wejcie zamknite ukiem pkolistym z kluczem. Od frontu i tyu pkoliste szczyty z ogzymsowanymi przyczkami. Dach dwuspadowy, kryty dachwk. Rzeba w. Jana Nepomucena rokokowa z ok. 1770.

  4. Figura przydrona. Na miejscu cmentarza dawnego kocioa drewnianego p.w. w. Trjcy. Pnobarokowa z r. 1744, Murowana z cegy, otynkowana. Na czworobocznym postumencie kolumna z kamienn rzeb Najwitszej Maryi Panny Niepokalanie Pocztej.

  Cmentarze:

  1. Cmentarz rzymskokatolicki w Rachaniach, czynny, zaoony pod koniec w. XVIII, w ksztacie wyduonego czworoboku o pow. 1,37 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przsami przy murowanych z cegy supach na podmurowaniu

  2. Cmentarz z I wojny wiatowej w Pawwce, nieczynny, zaoony w r. 1915, o pow. ok. 0,17 ha, pochowanych jest 2165 onierzy, ogrodzony waem ziemnym

  3. Cmentarz przykocielny, dawniej przycerkiewny oraz grzebalny w Werechaniach, nieczynny, zaoony w po. w. XVIII, w ksztacie wieloboku o pow. 0,26 ha, ogrodzony metalow siatk przy metalowych supach

  Odpusty:
  Przemienienia Paskiego (6 VIII),
  MB Racowej (1 niedziela X).

  Msze wite:
  -
  w niedziele i wita, godz.: 8.00 (Pawwka), 9.30, 11.00 (Werechanie), 12.30

  Lista proboszczw: ks. Kwarciski (od 1898), ks. W. Jacniacki (do 1922), ks.J Tomza (do 1943), ks, W. Jedruszczak (od 1943) ks. K. Kustro (od 1950-1967), ks. Cz. Wjcik (1967-1969), ks. J. Pawowski (1969-1978), ks. Z. Pietrzak (1978-1999).

  Powoania z terenu parafii: ks. Ryszard Denys (archidiec. lubelska), ks. Stanisaw Denys (archidiec. lubelska), ks. Krzysztof Stanibua (Fall River, USA). Siostry zakonne: s. Wronka (franciszkanka), s. T. Garbacz (franciszkanka suebnica Krzya), s. K. Borek (CSSF), s. B. Malec (suebniczka).

  Ksia spoczywajcy na cmentarzu: uprawiane dwie mogiy ksiy z koca XIX w.(brak nazwisk)

  Ruchy i stowarzyszenia: Chr parafialny, Rodzina Radia Maryja, Koa ywego Raca, Trzeci Zakon w. Franciszka, KSM, Schola dziecica, Lektorzy, ministranci, parafialny zesp charytatywny

  Czasopisma wydawane przez parafi: ?Przemienienie? (kwartalnik).

  Szkoy istniejce na terenie parafii: Gimnazjum Publiczne w Rachaniach, Szkoa Podstawowa w Rachaniach


          

  2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 67893859 gości / 23 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.