logo     
      Archiwum i muzeum diecezjalne

ARCHIWUM I BIBLIOTEKA DIECEZJALNA

 

Dyrektor: Ks. kan. mgr Marek Dobosz
Siedziba: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość,
tel./fax 84 627 95 21, w. 40

e-mail: archiwum@zamojskolubaczowska.pl

 

Archiwum Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej powstało wraz z powołaniem jej do życia, tj. w 1992 r. Jego organizatorem był ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk, kanclerz kurii. Początkowo mieściło się ono w sali przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, a w 1997 r. przeniesiono je do pomieszczeń w Domu Diecezjalnym.

Archiwum tworzą następujące działy: akta biskupie, diecezjalne, kurialne, dekanalne, parafialne, seminarium duchownego, władz cywilnych, materiały ikonograficzne, itd.

Dział ksiąg metrykalnych zawiera duplikaty z parafii należących do diecezji (wchodzących przed 1992 r. w skład. diec. lubelskiej i „Archidiecezji w Lubaczowie”), a także z niektórych par. archid. lwowskiej, głównie greckokatolickie (Uhnów, Rawa Ruska, Hrebenne, Hołubie, Przeorsk, Ułazów i Bełz). Są też i mikrofilmy ksiąg metrykalnych.

Biblioteka zawiera m.in. cenny księgozbiór z dawnej Biblioteki Kapitulnej przy kolegiacie w Zamościu

 

 


 

 

MUZEUM DIECEZJALNE

 

Dyrektor: bp dr hab. Mariusz Leszczyński

Kustosz: Ks. kan. mgr Marek Dobosz

Siedziba: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość,

tel./fax (84) 627 95 21, 639 96 05

e-mail: mleszczynski@episkopat.pl

 

Muzeum Diecezjalne (ul. J. Zamoyskiego 1) erygował biskup diecezjalny prof. dr hab. Jan Śrutwa, 12 X 1995 r., mianując jego dyrektorem – ks. dr. Mariusza Leszczyńskiego, ówczesnego proboszcza w Tarnoszynie, a kustoszem – ks. prof. dr. hab. F. Greniuka, kanclerza kurii. Cele, zadania i kierunki działalności muzeum określa Statut Muzeum Diecezjalnego w Zamościu z 1996 r., który postanawia: Muzeum Diecezjalne (...) gromadzi, przechowuje i zabezpiecza obiekty zabytkowe i nowe sztuki kościelnej, religijnej i świeckiej, zwłaszcza posiadające związek z terenem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej”.

Muzeum zostało otwarte oficjalnie w 2000 r. Posiada ponad 1000 eksponatów, z których ok. 200 jest na stałej ekspozycji. Obiekty muzealne, które pochodzą głównie z wyposażenia kościołów, kaplic i b. cerkwi (prawosławnych i greckokatolickich) oraz z kolekcji prywatnych, reprezentują trzy podstawowe dziedziny sztuki sakralnej: malarstwo, rzeźbę i rzemiosło artystyczne.

 

M a l a r s t w o

Do najcenniejszych obrazów (ikon) należą: Maryja z Dzieciątkiem (Narol) – XVI w., Maryja z Dzieciątkiem i św. Anna (Górecko Kościelne), Święta Rodzina (Płazów – Ruda Różaniecka), Chrystus Pantokrator (Grodysławice), Maryja z Dzieciątkiem (Narol) – XVII w.; Jezus Ubiczowany (Wiśniowczyk – Kresy Wschodnie), św. Tekla, św. Alojzy Gonzaga (Płonka) i św. Mikołaj (Dub) – XVIII w.

 

R z e ź b a

Na szczególną uwagę zasługują rzeźby: Chrystus Ukrzyżowany (Bełz), putta (Bełz, Rzeplin, Narol) – XVII w., pasyjki – XVII-XIX w., Chrystus Zmartwychwstały (Lipsko k. Narola), św. Onufry (Horodło), figury aniołów i świętych (Lipsko k. Narola, Uchanie, Wielącza) – XVIII w., postać alegoryczna (Horyniec – mauzoleum książąt Ponińskich) – XIX w.

 

R z e m i o s ł o  a r t y s t y c z n e

Wśród nich są – a) drewniane zabytki sztuki: klęcznik (Horyniec – mauzoleum Ponińskich) – XVIII w.; b) aparaty kościelne (naczynia liturgiczne, urządzenie ołtarzy, paramenty): misa chrzcielna (Norymberga, z par. Nabróż) – XV/XVI w., puszka na komunikanty (Norymberga, z par. Susiec) – 1632 r., puszka na komunikanty (Niemstów– XVII w.), naczynie na Eucharystię i oleje św. (Łukawiec) – 1755 r.; łódka na kadzidło (Zamość) – 1797 r., utensylia cerkiewne, m.in. darochranitielnica (do przechowywania Eucharystii dla chorych) z 2 poł. XIX w. (Depułtycze) oraz szaty liturgiczne rzymskokatolickie i greckokatolickie – XVIII-XX w.

    

E k s p o z y c j a  p a m i ą t e k  z w i ą z n y c h  z  J a n e m  P a w ł e m II

 

Muzeum udostępnia zbiory zainteresowanym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

 
   Wydarzenia w DiecezjiŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 99266332 gości / 23 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.