logo     
    
Tarnoszyn 
parafia pw.
 Świętego Stanisława Biskupa Tarnoszyn 34, 22-678 Ulhówek
   Tel.  84 661 62 14
 
   www.parafia-tarnoszyn.zamosc.opoka.org.pl

Odpust: 8 maja
Liczba mieszkańców: 960


Proboszcz: Ks. Władysław Gudz

        
Historia Parafii: 

Parafię w Tarnoszynie erygowano w r. 1892. Terytorium jej zostało wydzielone z rozległej parafii w Uhnowie. W latach: 1892-1895 mieszkający w Tarnoszynie liczni wierni obrządku łacińskiego (475 osób) wybudowali drewniany kościół pw. Św. Stanisława bm. Za zgodą Kurii Metropolitarnej we Lwowie osiadł przy tym kościele Ks. Jan Środoń, dotychczasowy ekspozyt z Wierzbicy. Ekspozytura w Wierzbicy powstała w 1878 r. i była wydzielona również z terenów parafii Uhnów. W 1912 r. Tarnoszyn został ekspozyturą, która obejmowała północno-wschodnią część parafii Uhnów z miejscowościami: Ulhówek (4,5 km) i Rzeczyca (5,5 km) oraz Szczepiatyn (2,5 km). W 1913 r. ludność obrządku łacińskiego liczyła w tym czasie 712 osób. W dniach 17/18 III 1944 r. nacjonalistyczne bandy ukraińskie wymordowały znaczną część parafian tarnoszyńskich (Polaków) obrządku łacińskiego. Ich męczeńską śmierć upamiętnia tablica w kościele parafialnym, odsłonięta 6 kwietnia 1997 r.. Spalono wówczas część wsi oraz plebanię.

Dnia 7 IV 1944 r. UPA spaliła kościół parafialny w Tarnoszynie. To tragiczne zdarzenie miało miejsce w Wielki Piątek. Świadkiem tego pożaru, jest drewniany krzyż misyjny z 1939 roku - z jednej strony nadpalony, stojący dziś przy wejściu do Kościoła.

Od 1945 Polacy zaczęli stopniowo powracać do Tarnoszyna. Jako kościół odradzającej się parafii służyła miejscowa cerkiew greckokatolicka.

Przez okres czterech lat ( 1944 - 1948), nie mieli stałego duszpasterza. Korzystali z posług księży dojeżdżających z Uhnowa. Dopiero jesienią 1948 r. został mianowany administratorem parafii ks. Zygmunt Kutowski. W tym samym roku rozpoczęto budowę drewnianej plebanii.

W 1951 r. do parafii Tarnoszyn została włączona część terenów parafii Uhnów, która na skutek zmiany granic została włączono do ZSRR. Do parafii Tarnoszyn wszedł teren z wioskami: Dyniska Stare i Nowe ( 9-10 km od parafii), Hubinek (12 km) i Myślatyn (11 km). W późniejszych latach niektóre z nich oddzieliły się i utworzą samodzielne placówki: Dyniska - z przynależącymi wioskami ( Hubinek, Myślatyn) -1967r., Ulhówek (Rzeczyca) - 1984 r. W latach 1971-74 wybudowano nowa plebanię.

Pierwszy kościół, drewniany, z lat: 1892-95, spalony w 1944 r. Od 1948 r. kościołem parafialnym stała się cerkiew greckokatolicka.

Obecny kościół parafialny, pw. Św. Stanisława bm, murowany z kamienia, z lat: 1959 - 1962, poświęcony 3 czerwca 1962 r. przez arcbpa Eugeniusza Baziaka metropolitę lwowskiego, wg projektu archidiec. Czesława Gawdorka z Lublina, kryty blachą.

W kościele znajduje się barokowa chrzcielnica z 2. poł. w. XVII lub z 1. poł. w. XVIII, marmurowa, z puklowaną czaszą i pokrywą (z kościoła par. w Uhnowie, obecnie Ukraina). Krucyfiks barokowy koniec w. XVII (z kościoła par. w Uhnowie). Obraz Matki Boskiej Bełskiej z w. XIX, z haftowanymi sukienkami z tegoż czasu. Krzyż procesyjny z w. XVIII/XIX. Krzyż ołtarzowy z w. XVIII, drewniany. Dwa lichtarzyki w. XVIII/XIX, mosiężne.

B. Obraz Matki Boskiej Bełskiej, z połowy XIX wieku. Jest wierną kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Namalowany na płótnie, przytwierdzonym do deski o wymiarach 96x 76 cm. Nad głowami Syna i Matki Bożej są umieszczone korony ozdobne z korali i pereł. Obraz przykryty aksamitną sukienką, haftowaną złotymi nićmi i ozdobioną perłami, wykonaną przez siostry felicjanki w Krakowie w 1973 r. Do r. 1951 znajdował się w kościele ?Na Zameczku? w Bełzie. Tradycja głosi że lud wierny Bełza i okolic od dawna oddawał cześć Matce Bożej w Jej łaskami słynącym obrazie. O łaskach i cudach świadczą wota rozmieszczone wokół obrazu i w gablotach. Wiemy, że istniała księga cudów, ale niestety nie zachowała się do naszych czasów. O łaskach doznanych w Bełzie dziś wiemy z przekazów ustnych i pojedynczych zapisków wiernych i księży tam pracujących. 12 września 1951 r. obraz opuścił Bełz. Umieszczono go tymczasowo w Łukawcu. Stamtąd, 9 grudnia 1951 r., został przeniesiony do prokatedry w Lubaczowie. Biskup Marian Rechowicz, mając na uwadze związki Tarnoszyna z Bełzem, w r. 1974 przekazał go do kościoła parafialnego w Tarnoszynie. Od chwili przybycia obrazu do Tarnoszyna kult Matki Boskiej odrodził się i zyskał dawny rozgłos. Dużo w tym kierunku uczynił obecny ksiądz biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński - były proboszcz parafii Tarnoszyn. W każdą sobotę przed cudownym obrazem odprawiana jest specjalnie ułożona Nowenna do Pani Bełskiej. W księdze łask i cudów, pojawiają się znów podziękowania za wszelkie dobro, otrzymane przez wstawiennictwo Maryi.

Inne obiekty sakralne znajdujące się na terenie parafii:

1. Rzeczyca - kaplica cmentarna, murowana

2. Szczepiatyn dawna cerkiew greckokatolicka, murowana, z r.1910. Obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Trójcy. W latach: 1998 - 99 zbito odlatujący stary tynk i ponownie otynkowana. Tynki nałożył pan Józef Paluch - murarz z Ulhówka. Z wyposażenia dawnej cerkwi carskie wrota, z piękną polichromią. Obecnie w postaci trzech ołtarzy bocznych. Pierwszy przedstawia Boga Ojca i Chrystusa siedzących na chmurach i wspartych na kuli ziemskiej podtrzymywanej przez trzy aniołki. Nad głowami siedzących gołębica Ducha Świętego. Tło z kłosów i winnych gron. Drugi Matki Bożej z Dzieciątkiem na wzorzystym tle z kłosów i winnych gron. Trzeci z obrazem Serca Jezusowego(tło jw.). Styl eklektyczny. Powstały po r. 1913.

Obok kościoła drewniana dzwonnica z r. 1890, konstrukcji słupowo - ramowej, na drewnianych peckach, o uskokowo zwężających się trzech kondygnacjach; hełm kopulasty z balasem i cebulką zwieńczoną żelaznym krzyżem

Odpust: NMP Matki Kościoła

3. Dawna cerkiew filialna parafii greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP. Pierwotnie wzniesiona w Uhrynowie (obecnie Ukraina), przeniesiona w r. 1904 do Tarnoszyna, wówczas częściowo przekształcona. Po 1947 przejęta na kościół rzymskokatolicki, obecnie opuszczona, zdewastowana. Usytuowana poza wsią. Orientowana. Drewniana, konstrukcji zrębowej, zwęgłowana, na fundamencie z kamieni polnych. Trójdzielna, wszystkie trzy pomieszczenia: prezbiterium, nawa i babiniec zbliżone do kwadratu, z nich nawa szersza, prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od północy i południa czworoboczne zakrystie, na północnym nadprożu data 1759; przy zakrystii pn. późniejszy przedsionek; przy babińcu od zachodu. czterosłupowy otwarty ganek z 1904 r. Wnętrze nawy przekryte zrębową kopułą na wysokim tamburze; w prezbiterium, babińcu i zakrystiach sufity. Zewnątrz zrąb wszystkich trzech pomieszczeń jednakowej wysokości, zwieńczony profilowanym gzymsem, otoczony wokół zadaszeniem łączącym się z dachami zakrystii; zadaszenie wsparte na belkach i zastrzałach (1904). Zrąb powyżej zadaszenia wraz z tamburami oraz zrąb zakrystii szalowany pionowo deskami z listwowaniem i (z wyjątkiem zakrystii) arkadkowaniem. Nad prezbiterium i babińcem niegdyś dachy kalenicowe, zapewne od r. 1904 z pseudokopułkami na ośmiobocznych tamburach, niższych od tamburu nawy. Kopuła nawy i pseudokopuły prezbiterium i babińca zwieńczone pozornymi latarniami z cebulastymi hełmami, zakończonymi kulami i żelaznymi kutymi krzyżami, zapewne z r. 1904. Drzwi i okna w prezbiterium i babińcu prostokątne, w nawie zamknięte odcinkowo, zewnątrz w obramieniach (1904): w prezbiterium od wschodu i w babińcu od zachodu okulusy; w oknach kraty kute, żelazne, w zakrystiach z zadziorami; na nadprożu zachodnim data 1904. Wszystkie dachy, zadaszenia oraz kopuły z latarniami kryte blachą. Wnętrze niegdyś malowane, zachowane podziały ramowe, obramienia okienne oraz ślady zacheuszków.

Z ikonostasu zapewne z ok. r. 1904 zachowana górna część ze strefami: dolną z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy pośrodku i sześciu scenami z życia Chrystusa i Marii, środkową z ikoną Chrystusa Wielkiego Kapłana pośrodku oraz sześciu parami apostołów, górną z czterema prorokami; w zwieńczeniu Trójca Św. i nad nią krzyż; ikony częściowo przemalowane. Feretron z obrazami Matki Boskiej i św. Mikołaja bpa o charakterze późnobarokowym, może z w. XVIII. Ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem z w. XVIII, malowana na desce, gruntownie przemalowana.

4. Krzyż przydrożny w Szczepiatynie, z r. 1898, ludowy, z kamienia i cegły, otynkowany. Cokół trójstopniowy wsparty na czterech kamieniach. Na cokole dwie różnej wielkości prostopadłościenne bryły. W dolnej kwadratowa wnęka z napisem cyrylicą i datą 1898; w górnej figura Matki Boskiej Bolesnej. We wnękach klęczące anioły. Krzyż o trójlistnie zakończonych ramionach, z figurą Ukrzyżowanego, u którego stóp klęczące anioły.

5. Kapliczka przydrożna św. Jana w Szczepiatynie, z kamienia i drewna, ludowo-klasycystyczna, z pocz. w. XX. Słupowa z wnęką arkadkową, w której znajduje się figura św. Jana. Kapliczkę wieńczy lekko profilowane belkowanie z niewielkim lukiem. Na nim żeliwny krzyż.

6. Krzyż przydrożny w Tarnoszynie, pocz. w. XX, żeliwno - kamienny. U dołu eliptyczna tabliczka.

Cmentarze:

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Tarnoszynie, czynny, założony w końcu w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,45 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony od strony północnej i wschodniej metalową siatką przy metalowych słupach, z pozostałych stron brak ogrodzenia

2. Cmentarz greckokatolicki w Tarnoszynie, nieczynny założony na pocz. w. XX, w kształcie czworoboku o pow. 0,17 ha, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

3. Cmentarz z I wojny światowej w Tarnoszynie - Turynie, nieczynny, założony po r. 1915

4. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki w Szczepiatynie, czynny, założony na pocz. w. XIX, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,53 ha, ogrodzony metalową siatką i drutem kolczastym przy metalowych słupach

Odpusty:
św. Stanisława bm (8 maja),
Matki Boskiej Bełskiej (najbliższa niedziela po 26 sierpnia).

Msze Święte:
 - w niedziele i święta, godz.: 8.00, 9.30 (filia), 11.30

Lista proboszczów: ks. Mariusz Leszczyński (do r. 1998), ks. Jerzy Pytlik (1998-2007)

Powołania z terenu parafii: ks. Mariusz Rybiński, al. Tomasz Rybiński (II WSD), O. Ireneusz Andrzej Wawryszczuk (OFM), s. Stefania Piękna (CSSF), s. Ryszarda Zimerman (CSSF), s. Edyta Dróżdż (józefitka)

Szkoły istniejące na terenie parafii: Szkoła Podstawowa w Tarnoszynie


   Wydarzenia w DiecezjiŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 99266566 gości / 17 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.