logo     
    


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji


Media Katolickie

 » Niedziela Nr08 (22.02.2015)Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
19.02.2015 08:53

statystyka
    
Tarnoszyn 
parafia p.w.
 witego Stanisawa Biskupa Tarnoszyn 34, 22-678 Ulhwek
   Tel.  84 661 62 14
 
   www.parafia-tarnoszyn.zamosc.opoka.org.pl

Odpust: 8 maja
Liczba mieszkacw: 960


Proboszcz: Ks. Wadysaw Gudz

        
Historia Parafii: 

Parafi w Tarnoszynie erygowano w r. 1892. Terytorium jej zostao wydzielone z rozlegej parafii w Uhnowie. W latach: 1892-1895 mieszkajcy w Tarnoszynie liczni wierni obrzdku aciskiego (475 osb) wybudowali drewniany koci pw. w. Stanisawa bm. Za zgod Kurii Metropolitarnej we Lwowie osiad przy tym kociele Ks. Jan rodo, dotychczasowy ekspozyt z Wierzbicy. Ekspozytura w Wierzbicy powstaa w 1878 r. i bya wydzielona rwnie z terenw parafii Uhnw. W 1912 r. Tarnoszyn zosta ekspozytur, ktra obejmowaa pnocno-wschodni cz parafii Uhnw z miejscowociami: Ulhwek (4,5 km) i Rzeczyca (5,5 km) oraz Szczepiatyn (2,5 km). W 1913 r. ludno obrzdku aciskiego liczya w tym czasie 712 osb. W dniach 17/18 III 1944 r. nacjonalistyczne bandy ukraiskie wymordoway znaczn cz parafian tarnoszyskich (Polakw) obrzdku aciskiego. Ich mczesk mier upamitnia tablica w kociele parafialnym, odsonita 6 kwietnia 1997 r.. Spalono wwczas cz wsi oraz plebani.

Dnia 7 IV 1944 r. UPA spalia koci parafialny w Tarnoszynie. To tragiczne zdarzenie miao miejsce w Wielki Pitek. wiadkiem tego poaru, jest drewniany krzy misyjny z 1939 roku - z jednej strony nadpalony, stojcy dzi przy wejciu do Kocioa.

Od 1945 Polacy zaczli stopniowo powraca do Tarnoszyna. Jako koci odradzajcej si parafii suya miejscowa cerkiew greckokatolicka.

Przez okres czterech lat ( 1944 - 1948), nie mieli staego duszpasterza. Korzystali z posug ksiy dojedajcych z Uhnowa. Dopiero jesieni 1948 r. zosta mianowany administratorem parafii ks. Zygmunt Kutowski. W tym samym roku rozpoczto budow drewnianej plebanii.

W 1951 r. do parafii Tarnoszyn zostaa wczona cz terenw parafii Uhnw, ktra na skutek zmiany granic zostaa wczono do ZSRR. Do parafii Tarnoszyn wszed teren z wioskami: Dyniska Stare i Nowe ( 9-10 km od parafii), Hubinek (12 km) i Mylatyn (11 km). W pniejszych latach niektre z nich oddzieliy si i utworz samodzielne placwki: Dyniska - z przynalecymi wioskami ( Hubinek, Mylatyn) -1967r., Ulhwek (Rzeczyca) - 1984 r. W latach 1971-74 wybudowano nowa plebani.

Pierwszy koci, drewniany, z lat: 1892-95, spalony w 1944 r. Od 1948 r. kocioem parafialnym staa si cerkiew greckokatolicka.

Obecny koci parafialny, pw. w. Stanisawa bm, murowany z kamienia, z lat: 1959 - 1962, powicony 3 czerwca 1962 r. przez arcbpa Eugeniusza Baziaka metropolit lwowskiego, wg projektu archidiec. Czesawa Gawdorka z Lublina, kryty blach.

W kociele znajduje si barokowa chrzcielnica z 2. po. w. XVII lub z 1. po. w. XVIII, marmurowa, z puklowan czasz i pokryw (z kocioa par. w Uhnowie, obecnie Ukraina). Krucyfiks barokowy koniec w. XVII (z kocioa par. w Uhnowie). Obraz Matki Boskiej Beskiej z w. XIX, z haftowanymi sukienkami z tego czasu. Krzy procesyjny z w. XVIII/XIX. Krzy otarzowy z w. XVIII, drewniany. Dwa lichtarzyki w. XVIII/XIX, mosine.

B. Obraz Matki Boskiej Beskiej, z poowy XIX wieku. Jest wiern kopi obrazu Matki Boskiej Czstochowskiej. Namalowany na ptnie, przytwierdzonym do deski o wymiarach 96x 76 cm. Nad gowami Syna i Matki Boej s umieszczone korony ozdobne z korali i pere. Obraz przykryty aksamitn sukienk, haftowan zotymi nimi i ozdobion perami, wykonan przez siostry felicjanki w Krakowie w 1973 r. Do r. 1951 znajdowa si w kociele ?Na Zameczku? w Bezie. Tradycja gosi e lud wierny Beza i okolic od dawna oddawa cze Matce Boej w Jej askami syncym obrazie. O askach i cudach wiadcz wota rozmieszczone wok obrazu i w gablotach. Wiemy, e istniaa ksiga cudw, ale niestety nie zachowaa si do naszych czasw. O askach doznanych w Bezie dzi wiemy z przekazw ustnych i pojedynczych zapiskw wiernych i ksiy tam pracujcych. 12 wrzenia 1951 r. obraz opuci Bez. Umieszczono go tymczasowo w ukawcu. Stamtd, 9 grudnia 1951 r., zosta przeniesiony do prokatedry w Lubaczowie. Biskup Marian Rechowicz, majc na uwadze zwizki Tarnoszyna z Bezem, w r. 1974 przekaza go do kocioa parafialnego w Tarnoszynie. Od chwili przybycia obrazu do Tarnoszyna kult Matki Boskiej odrodzi si i zyska dawny rozgos. Duo w tym kierunku uczyni obecny ksidz biskup pomocniczy Mariusz Leszczyski - byy proboszcz parafii Tarnoszyn. W kad sobot przed cudownym obrazem odprawiana jest specjalnie uoona Nowenna do Pani Beskiej. W ksidze ask i cudw, pojawiaj si znw podzikowania za wszelkie dobro, otrzymane przez wstawiennictwo Maryi.

Inne obiekty sakralne znajdujce si na terenie parafii:

1. Rzeczyca - kaplica cmentarna, murowana

2. Szczepiatyn dawna cerkiew greckokatolicka, murowana, z r.1910. Obecnie koci rzymskokatolicki pw. w. Trjcy. W latach: 1998 - 99 zbito odlatujcy stary tynk i ponownie otynkowana. Tynki naoy pan Jzef Paluch - murarz z Ulhwka. Z wyposaenia dawnej cerkwi carskie wrota, z pikn polichromi. Obecnie w postaci trzech otarzy bocznych. Pierwszy przedstawia Boga Ojca i Chrystusa siedzcych na chmurach i wspartych na kuli ziemskiej podtrzymywanej przez trzy anioki. Nad gowami siedzcych gobica Ducha witego. To z kosw i winnych gron. Drugi Matki Boej z Dziecitkiem na wzorzystym tle z kosw i winnych gron. Trzeci z obrazem Serca Jezusowego(to jw.). Styl eklektyczny. Powstay po r. 1913.

Obok kocioa drewniana dzwonnica z r. 1890, konstrukcji supowo - ramowej, na drewnianych peckach, o uskokowo zwajcych si trzech kondygnacjach; hem kopulasty z balasem i cebulk zwieczon elaznym krzyem

Odpust: NMP Matki Kocioa

3. Dawna cerkiew filialna parafii greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP. Pierwotnie wzniesiona w Uhrynowie (obecnie Ukraina), przeniesiona w r. 1904 do Tarnoszyna, wwczas czciowo przeksztacona. Po 1947 przejta na koci rzymskokatolicki, obecnie opuszczona, zdewastowana. Usytuowana poza wsi. Orientowana. Drewniana, konstrukcji zrbowej, zwgowana, na fundamencie z kamieni polnych. Trjdzielna, wszystkie trzy pomieszczenia: prezbiterium, nawa i babiniec zblione do kwadratu, z nich nawa szersza, prezbiterium zamknite trjbocznie, przy nim od pnocy i poudnia czworoboczne zakrystie, na pnocnym nadprou data 1759; przy zakrystii pn. pniejszy przedsionek; przy babicu od zachodu. czterosupowy otwarty ganek z 1904 r. Wntrze nawy przekryte zrbow kopu na wysokim tamburze; w prezbiterium, babicu i zakrystiach sufity. Zewntrz zrb wszystkich trzech pomieszcze jednakowej wysokoci, zwieczony profilowanym gzymsem, otoczony wok zadaszeniem czcym si z dachami zakrystii; zadaszenie wsparte na belkach i zastrzaach (1904). Zrb powyej zadaszenia wraz z tamburami oraz zrb zakrystii szalowany pionowo deskami z listwowaniem i (z wyjtkiem zakrystii) arkadkowaniem. Nad prezbiterium i babicem niegdy dachy kalenicowe, zapewne od r. 1904 z pseudokopukami na omiobocznych tamburach, niszych od tamburu nawy. Kopua nawy i pseudokopuy prezbiterium i babica zwieczone pozornymi latarniami z cebulastymi hemami, zakoczonymi kulami i elaznymi kutymi krzyami, zapewne z r. 1904. Drzwi i okna w prezbiterium i babicu prostoktne, w nawie zamknite odcinkowo, zewntrz w obramieniach (1904): w prezbiterium od wschodu i w babicu od zachodu okulusy; w oknach kraty kute, elazne, w zakrystiach z zadziorami; na nadprou zachodnim data 1904. Wszystkie dachy, zadaszenia oraz kopuy z latarniami kryte blach. Wntrze niegdy malowane, zachowane podziay ramowe, obramienia okienne oraz lady zacheuszkw.

Z ikonostasu zapewne z ok. r. 1904 zachowana grna cz ze strefami: doln z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy porodku i szeciu scenami z ycia Chrystusa i Marii, rodkow z ikon Chrystusa Wielkiego Kapana porodku oraz szeciu parami apostow, grn z czterema prorokami; w zwieczeniu Trjca w. i nad ni krzy; ikony czciowo przemalowane. Feretron z obrazami Matki Boskiej i w. Mikoaja bpa o charakterze pnobarokowym, moe z w. XVIII. Ikona Matki Boskiej z Dziecitkiem z w. XVIII, malowana na desce, gruntownie przemalowana.

4. Krzy przydrony w Szczepiatynie, z r. 1898, ludowy, z kamienia i cegy, otynkowany. Cok trjstopniowy wsparty na czterech kamieniach. Na cokole dwie rnej wielkoci prostopadocienne bryy. W dolnej kwadratowa wnka z napisem cyrylic i dat 1898; w grnej figura Matki Boskiej Bolesnej. We wnkach klczce anioy. Krzy o trjlistnie zakoczonych ramionach, z figur Ukrzyowanego, u ktrego stp klczce anioy.

5. Kapliczka przydrona w. Jana w Szczepiatynie, z kamienia i drewna, ludowo-klasycystyczna, z pocz. w. XX. Supowa z wnk arkadkow, w ktrej znajduje si figura w. Jana. Kapliczk wieczy lekko profilowane belkowanie z niewielkim lukiem. Na nim eliwny krzy.

6. Krzy przydrony w Tarnoszynie, pocz. w. XX, eliwno - kamienny. U dou eliptyczna tabliczka.

Cmentarze:

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Tarnoszynie, czynny, zaoony w kocu w. XIX, w ksztacie czworoboku o pow. 0,45 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony od strony pnocnej i wschodniej metalow siatk przy metalowych supach, z pozostaych stron brak ogrodzenia

2. Cmentarz greckokatolicki w Tarnoszynie, nieczynny zaoony na pocz. w. XX, w ksztacie czworoboku o pow. 0,17 ha, ogrodzony metalow siatk przy metalowych supach

3. Cmentarz z I wojny wiatowej w Tarnoszynie - Turynie, nieczynny, zaoony po r. 1915

4. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki w Szczepiatynie, czynny, zaoony na pocz. w. XIX, w ksztacie wyduonego czworoboku o pow. 0,53 ha, ogrodzony metalow siatk i drutem kolczastym przy metalowych supach

Odpusty:
w. Stanisawa bm (8 maja),
Matki Boskiej Beskiej (najblisza niedziela po 26 sierpnia).

Msze wite:
 - w niedziele i wita, godz.: 8.00, 9.30 (filia), 11.30

Lista proboszczw: ks. Mariusz Leszczyski (do r. 1998), ks. Jerzy Pytlik (1998-2007)

Powoania z terenu parafii: ks. Mariusz Rybiski, al. Tomasz Rybiski (II WSD), O. Ireneusz Andrzej Wawryszczuk (OFM), s. Stefania Pikna (CSSF), s. Ryszarda Zimerman (CSSF), s. Edyta Drd (jzefitka)

Szkoy istniejce na terenie parafii: Szkoa Podstawowa w Tarnoszynie


        

2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 67674958 gości / 30 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.