logo     
    


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji


Media Katolickie

 » Niedziela Nr08 (22.02.2015)Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
04.03.2015 20:29

statystyka
    
Nabr 
parafia p.w.
 Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny Nabr - Kolonia 23, 22-650 aszczw
   Tel.  84 643 72 43
 
 

Odpust: 16 lipca
Liczba mieszkacw: 2800


Proboszcz: Ks. Jerzy Tru

Wikariusze: 
 • Ks. Krzysztof Paluch
 •        
  Do parafi nale miejscowosci: Dobuek, Kmiczyn, Kryszyn, ykoszyn, Moow, Nabr, Stara Wie, Tuczapy.

  Kocioy filialne: Stara Wie

  Historia Parafii: 

  Erekcja parafii w Nabrou miaa miejsce dnia 15 listopada 1411 roku. W tym samym dniu dziedzic Nabroa i Mitkiego, Jan Sumik (Sumnik, Szpink) wraz z on Agnieszk, ufundowa wityni w tej miejscowoci.

  Koci zosta nazwany imionami Najwitszej Maryi Panny, witych: Jana Apostoa, Mikoaja, Magorzaty, Katarzyny, Barbary, Doroty i Wszystkich witych.

  W redniowieczu Nabr nalea do diecezji chemskiej. Nie wchodzi on w skad parafii grabowieckiej, gdy nie znajduje si w dokumencie jej uposaenia. By moe nalea do parafii maoniskiej lub rzepliskiej. Poniewa jednak olbrzymia wikszo wsi w ziemi bezkiej bya wasnoci ksic std wie Nabr moga nalee rwnie do parafii bezkiej lub tyszowieckiej.

  Po I rozbiorze Polski znaczna cz diecezji chemskiej przesza pod administracj Przemyla (w latach 1772-1808) i wtedy to powsta dekanat tyszowiecki. Parafia Nabr, podobnie jak ssiednia w aszczowie, wesza w jego skad. Od roku 1805 naleaa do nowo powstaej diecezji lubelskiej. W wyniku wojny w 1809 roku Austriacy ustpili przed armi ksicia Jzefa, caa diecezja lubelska znalaza si w granicach Ksistwa Warszawskiego, odzyskujc dekanaty, ktre po I rozbiorze zostay doczone do diecezji przemyskiej: hrubieszowski, tyszowiecki, zamojski. Po roku 1865 parafia Nabr wesza w skad dekanatu tomaszowskiego (nie byo ju dekanatu tyszowieckiego).

  Dnia 11 lutego 1947 roku biskup lubelski wyda dekret ustanowienia dekanatu tyszowieckiego. W jego skad weszy z dekanatu tomaszowskiego: Czartowiec, Dub, Komarw, aszczw, Nabr, Nowosiki, Perespa, Rzeplin, Tyszowce, Wiszniw, Zubowice, z dekanatu hrubieszowskiego: Mircze, Oszczw, Sahry, Turkowice.

  Dnia 25 marca 1992 roku. Ojciec wity Jan Pawe II, bull ?Totus tuus Poloniae populus, ustanowi nowy podzia administracyjny diecezji w Polsce. Powstaa wwczas midzy innymi diecezja zamojsko-lubaczowska, w skad ktrej wesza parafia w Nabrou.

  Od 1995 roku parafia Nabr naley do dekanatu aszczowieckiego.

  Pierwsza wiadomo wskazujca na miejscowoci nalece do parafii w Nabrou zawarta jest w rejestrze poborowym z 1531 roku, ktry wymienia nastpujce wsie: Nabr, Tuczapy, Szypice (dzi Stara Wie), Wiszniw, ykoszyn, Dutrw, Mitkie, Modry, Mircze, Wasylw, Kryszyn i Moow. Jednake ju z dokumentu erykcyjnego mona wnioskowa, i do parafii tej naleay obie wsie fundatora, to jest: Nabr i Mitkie. Parafia ta najprawdopodobniej obja te Kmiczyn i Dutrw, gdy podczas uroczystoci powicenia kocioa i sporzdzania aktu fundacyjnego byli obecni w Nabrou Mcisaw i Dobiesaw z Kmiczyna oraz Tomasz i Andrzej z Dutrowa.

  W chwili wystawienia aktu erekcyjnego parafii w Nabrou, w dniu 15 listopada 1411 r., zosta konsekrowany take koci, przez biskupa wodzimierskiego Grzegorza. witynia pw.: Najwitszej Maryi Panny, witych: Jana Apostoa, Katarzyny, Doroty, Magorzaty i Barbary oraz Wszystkich witych spona.

  Nastpne witynie drewniane wzniesione prawdopodobnie w roku 1596 i przed rokiem l671 ulegy rwnie zniszczeniu. Koci murowany z r. 1684, z fundacji Samuela aszcza, stolnika buskiego, waciciela aszczowa i Tuczap, konsekrowany przez bpa chemskiego Stanisawa wicickiego 2 lipca 1690 r. Rozbudowany i przebudowany gruntownie w latach: 1901-5. przez archidiec. Szymaskiego z Lublina, z zatarciem cech stylowych. Po czciowym spaleniu w r. 1944, odnowiony w r. 1951. Orientowany. Murowany z cegy, otynkowany. Jednonawowy. Nawa prostoktna, czteroprzsowa, przeduona od strony zachodniej o jedno przso w latach: 1901-5, z prezbiterium dwuprzsowym zamknitym pkolicie. Przy prezbiterium zakrystie: od strony pnocnej dawna, od poudnia nowa zapewne z lat: 1901-5, z przedsionkiem. Przy wschodnich przsach nawy od pnocy i poudnia czworoboczne kaplice. ciany nawy i prezbiterium podwyszone, o nowych podziaach i podwyszonych oknach w latach: 1901-5. W przejciach z nawy do kaplic pierwotne portale barokowe. W zakrystii pnocnej dawne sklepienie kolebkowe z lunetami. Drzwi w kaplicy poudniowej drewniane ze starymi okuciami by moe z w. XVIII. Dachy dwuspadowe, kryte blach. W nowym otarzu gwnym obraz Matki Boej Szkaplerznej z w. XVIII (?), na zasonie obraz MB Wniebowzitej. Otarze boczne: lewy z obrazem MB Czstochowskiej, prawy z obrazem Jezusa Miosiernego. Krucyfiks ludowy z 1. po. w. XIX. Nagrobek Antoniego i Ksawery Horodyskich (bez daty), fundacji crki Tekli z Horodyskich Drohojowskiej, klasycystyczny z 1. po. w. XIX, kamienny, w ksztacie dwch strzaskanych kolumn z marmurowymi tablicami. Pamitkowa tablica fundacji kocioa z r. 1684 przez Samuela aszcza stolnika buskiego, z herbem Prawdzic i literami SL NT SB RI KM. Sygnaturka z r. 1848.

  Organy wyk. przez Kazimierza Sobiechowskiego z Bydgoszczy. Dzwony (trzy) powicony, 16 VII 1980 r., przez bpa Zygmunta Kamiskiego.

  Cmentarz kocielny otoczony od strony pnocnej, poudniowej i wschodniej starym murem z wnkami; odnowionym w latach: 1901-5.

  B. Obraz Matki Boej Szkaplerznej.

  Nie jest znana dokadna data powstania obrazu, ani autor. Datuje si go na wiek XVIII. Przedstawia Madonn w ppostaci, w prawej doni trzyma ona stylizowany kwiat, za lew rk obejmuje Dziecitko, trzymajc jednoczenie szkaplerz. Dziecitko praw do unosi w gecie wskazujcym na Matk Bo, a w lewej trzyma ksig. Takie ujcie ikonograficzne naley do typu Matki Boej Szkaplerznej. Postacie obrazu charakteryzuj si subtelnym modelunkiem twarzy. Przykryte s XIX wieczn drewnian sukienk, pozacan i rzebion. Na gowach Madonny i Dziecitka znajduj si pozacane korony, wykonane z metalu, mocno rzebione, wysadzane drobnymi, bezbarwnymi szkiekami. Korony podklejane s jasno czerwonym ptnem.

  Od wielu lat obraz ten otaczany jest szczeglnym kultem wiernych. wiadcz o tym piesze pielgrzymki i liczne wota. Wrd nich znajduje si ok. 60 wot jeszcze z okresu wojen napoleoskich.

  Inne obiekty sakralne istniejce na terenie parafii:

  1. Stara Wie. Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP. Wzniesiona w r. 1798 z fundacji Rakowskiego, na miejscu drewnianej. Zamieniona ok. r. 1870 na cerkiew prawosawn, rekoncyliowana w r. 1919, zniszczona w r. 1944. Przekazana w r. 1945 na koci rzymskokatolicki. Pnobarokowa. Prezbiterium zwrcone na poudniowy-zachd. Otoczona czworobocznym cmentarzem, obwiedzionym wspczenie z cerkwi ceglanym, otynkowanym murem z arkadowymi wnkami od strony cmentarza; od frontu z fragmentami rozebranej bramki na osi i dwiema analogicznymi dzwonnicami na naroach. Murowana z cegy, otynkowana. Nawa prostoktna, z wszym, kwadratowym prezbiterium, przy ktrym od wschodu niewielka prostoktna zakrystia. Wewntrz w nawie i prezbiterium paski strop, otynkowany, mocno zniszczony. Elewacja frontowa rozczonkowana pilastrami podtrzymujcymi belkowanie, zwieczona szczytem, z trjktnym przyczkiem i spywami wolutowymi po bokach. Otwory okienne zamknite ukiem odcinkowym. Dachy dwuspadowe, niszy nad prezbiterium, trjpoaciowy nad zakrysti, kryte blach.

  Dzwonnice. Murowane z cegy, otynkowane. Czworoboczne. W grnej kondygnacji cztery otwory dzwonowe zamknite ukiem odcinkowym, dolna kondygnacja dzwonnicy poudniowo-wschodnia uytkowana niegdy jako kostnica. Bez dachw.

  Na cmentarzu cerkiewnym nagrobek Franciszki Zieliskiej (zm. w r. 1852), eliwny, w ksztacie krzya na postumencie.

  2. Kaplica grobowa rodziny Rakowskich, na cmentarzu grzebalnym. Wzniesiona ok. r. 1850. Pnoklasycystyczna. Murowana z cegy, otynkowana. Prostoktna z przedsionkiem od tyu, z ktrego wejcie do krypty. Wewntrz pozorne sklepienie kolebkowe. Zewntrz od frontu i tyu boniowana, elewacje boczne rozczonkowane pilastrami. Dach dwuspadowy, kryty blach.

  3. Kaplica w. Antoniego w Kryszynie z r. 1846

  4. Kaplica w. Franciszka z Kryszynie z pocz. w. XX

  5. Pomnik polegych powstacw styczniowych w Mooowie

  6. Figura Matki Boej w Nabrou z w. XIX

  7. Figura MB w Dobuku z pocz. w. XX

  Cmentarze:

  1. Cmentarz grzebalny w pobliu kocioa, zaoony ok. 1847 r., czynny
  2. Cmentarz prawosawny, wczeniej greckokatolicki, w Kmiczynie, nieczynny
  3. Cmentarz prawosawny, wczeniej greckokatolicki, w ykoszynie, nieczynny
  4. Cmentarz prawosawny w Nabrou, nieczynny

  Odpusty:
  MB Wspomoycielki Wiernych (24 V)
  MB Szkaplerznej (16 VII)
  MB Bolesnej (15 IX)

  Msze wite:
   - w niedziele i wita, godz.: 8.00, 10.00, 11.30 (filia), 13.00

  Ksigi metrykalne:
  chrztw od r. 1786
  maestw od r. 1786
  zmarych od r. 1786

  Kronika parafialna: 1946 - 1975 i od r. 1994

  Lista proboszczw: ks. Jan (1424), ks. Stanisaw (1455), ks. Maciej (1470), ks. Maciej (1482 - 1494), ks. Krzysztof Krzywicki (1596), ks. Ludwik Piwko (I. po. w. XVII), ks. Stanisaw Teleyski (I. po. w. XVIII), ks. Jzef Wydga (II. po. w. XVIII), ks. Klemens Bazyli Ubysz (1791 - 1806), ks. Jzef Zamiechowski (1811 - 1816), ks. Stanisaw Pogonowski (1817 - 1851), ks. Adam Goawski (1851 - 1875), ks. Franciszek Goawski (1875 - 1888), ks. Tomasz Stachowicz (1888), ks. piotr Szuszkowski (1889 - 1891), ks. Zbu (1891), ks. Wiktor Suski (1891 - 1902), ks. Wiktor Czerkawski (1902 - 1906), ks. Ignacy Domaski (1906), ks. Ryszard Sabczyski (1908), ks. Bronisaw Kucharski (1908), ks. Antoni Gryczyski (1909 - 1927), ks. Jzef Tomza (1927 - 1928), ks. Wadysaw Jacniacki (1928 - 1943), ks. Edward Winiewski (1943 - 1945), ks. Aleksander Hawryluk (1946 - 1947), ks. Wacaw Cielicki (1947 - 1957), ks. Antoni Peret (1957 - 1960), ks. Stanisaw Mamczarz (1960 - 1973), ks. Eugeniusz Kociko (1973 - 1977), ks. Zdzisaw Leniowolski (1977 - 1994), ks. Waldemar Malinowski (1994-2008), ks. Krzysztof Kos (2008-2009), ks. Jzef Godzisz (2009-...) 

  Powoania z terenu parafii: ks. Stanisaw Szatkowski (archidiec. lubelska), s. Wanda Somiana (USJK), s. Maria Somiana (USJK), br Janusz ukasiewicz (OFM), ks. Marek Mays 

  Ksia pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Stanisaw Pogonowski, ks. Adam Goawski, ks. Wadysaw Jacniacki

  Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Koa ywego Raca, ministranci, chr, parafialny zesp charytatywny

  Liczba katolikw: 2750

  Szkoy istniejce na terenie parafii: Szkoa Podstawowa w Nabrou,


          

  2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 67929680 gości / 16 on-line.                                              MP@awel         0.03 sek.